" PASS  เป็นระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีระบบบริหารหลักสูตร การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การวัดและประเมินมาตรฐานสมรรถนะของผู้เรียนผ่านบททดสอบออนไลน์และการจัดการสอบภาคปฏิบัติ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลกลางของผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในวิชาชีพด้านการกีฬาของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน "

ค้นหาหลักสูตร
ไม่มีหลักสูตรเปิดในขณะนี้

หลักสูตรล่าสุดหลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร :